Gira E2(方尊)系列

Gira E2 平贴式安装,黑色亚光,
按键传感器 3 Komfort,3 位

Gira E2 平贴式安装,纯白色高光,
明装式可视室内机

Gira E2,纯白色高光,
百叶窗控制按键 Standard

Gira E2 平贴式安装,烟灰色,
触摸开关

Gira E2,铝色,
按键传感器 3 Komfort,3 位

Gira E2 平贴式安装,不锈钢,
触摸开关

供货结果取决于各国特定的产品种类

E2(方尊)系列

TOP